• ปรัชญา
  "สร้างคุณธรรม นำวิชาการ เพื่องานอาชีพที่ดี"
 • วิสัยทัศน์ (vision)
  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียน เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม สู่ระดับมาตรฐานสากล
 • เอกลักษณ์
  จิตอาสา หมายถึง  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน
 • อัตลักษณ์
  “ทักษะเด่น เน้นบริการ”
 • slider-image
  สีประจำวิทยาลัยฯ
  เขียว - เหลือง

> สมัครเข้าเรียน <

คลิก

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย

            การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่แต่เฉพาะแต่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทั่วไป และความปลอดภัยของประเทศ แต่ที่สำคัญที่สุดในด้านของการผลิตคน ผลิตกำลังคนไปทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะอาชีวศึกษาเป็นเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ขึ้นมาทั้งสิ้นดังนั้นในโลกซึ่งเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นนโยบายการศึกษาและการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาจะต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากความสำคัญดังได้กล่าวมาแล้ว ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ได้มีความคิดที่จะพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างมีค...

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนึกศึกษาใหม่ 2561

รับสมัครนึกศึกษาใหม่ 2561

การรับสมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ ประเภท ช่างอุตสาหกรรมส...
ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานศึกษาได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโ...
แชมป์ “กทม.ฟุตซอลลีก” รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

แชมป์ “กทม.ฟุตซอลลีก” รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ตัวแทนเขตบางพลัด ผลการแข่งขัน ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ชนะเลิศ ได้แก่...
Top