Home / Event / ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานศึกษาได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีศักยภาพและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีในระดับสากลรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในด้านพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งวิจัยร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

ซึ่งจากผลการดำเนินการ พบว่าความร่วมมือดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

Top