Home / ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย

            การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่แต่เฉพาะแต่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทั่วไป และความปลอดภัยของประเทศ แต่ที่สำคัญที่สุดในด้านของการผลิตคน ผลิตกำลังคนไปทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะอาชีวศึกษาเป็นเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ขึ้นมาทั้งสิ้นดังนั้นในโลกซึ่งเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นนโยบายการศึกษาและการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาจะต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จากความสำคัญดังได้กล่าวมาแล้ว ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ได้มีความคิดที่จะพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี และโรงเรียนเทคนิคพระรามหก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2526 และได้รับอนุญาต ในปี พ.ศ. 2527 ใบอนุญาตเลขที่ 325/2527 และใบอนุญาตเลขที่ 340/2527

          พ.ศ. 2552 ได้รับอนุญาตให้โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีและโรงเรียนเทคนิคพระรามหกรวมกิจการโรงเรียนเข้าด้วยกัน เป็นโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี

          พ.ศ. 2554 โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

ปรัชญา :

         สร้างคุณธรรม นำวิชาการ เพื่องานอาชีพที่ดี

สัญลักษณ์ :

 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย :

         คือต้นไทรเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความสดชื่นร่มเย็นตลอดกาล

สีประจำวิทยาลัย :

         สีเขียว-เหลือง

 

วิสัยทัศน์  (VISION)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

พันธกิจ  (MISSION)

พันธกิจที่  1 จัดการศึกษาวิชาชีพในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  โดยระดมทรัพยากรภายในสถานศึกษา  ตลอดจนความร่วมมือกับภาคเอกชน  ชุมชน และสถานประกอบการ  เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด                        

                        และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

พันธกิจที่  2 พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  การวิจัย  และพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพให้มีคุณภาพ

พันธกิจที่  3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ  พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร

พันธกิจที่  4 สนับสนุนให้ผู้เรียน นำความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาออกไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

พันธกิจที่  5 อาจารย์และผู้เรียน ได้รับการส่งเสริม ให้จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

พันธกิจที่  6 พัฒนา ผู้เรียน ให้มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

พันธกิจที่  7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย  (GOAL)

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญา มีทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกจึงกำหนดวัตถุประสงค์จัดการศึกษา ดังนี้

  1.  จัดการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.  และ ปวส.  ให้เป็นไปตามหลักสูตร
  2.  มุ่งเน้นพัฒนาทั้งในด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การรักษาสภาพแวดล้อม การให้บริการแก่สังคม รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะ ที่ได้จากการศึกษานำไปใช้ประกอบ อาชีพได้อย่างมั่นคง ตลอดจนมีพลานามัยสมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
  4.  ขยายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  5.  ส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อหาข้อมูลในการปรับปรุงการศึกษา และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  6.  ผู้เรียนทุกคน มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
  7.  การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ

เอกลักษณ์

“จิตอาสา”

จิตอาสา หมายถึง  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ  เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน

อัตลักษณ์

“ทักษะเด่น    เน้นบริการ”

ทักษะเด่น  หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ

เน้นบริการ  หมายถึง  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาไปบริการให้กับผู้รับบริการเช่น ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ให้ได้รับความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด

Top