Home / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.หรือ ปวส. ม.6 )

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.หรือ ปวส. ม.6 )

หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557
รับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช. ช่างอุตสาหกรรมเข้า ปวส.
รับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้า ปวส. ม.6

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
+สาขาช่างยนต์
+สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
+สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
+สาขาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
+สาขาพัฒนาเว็บเพจ

Top