• ปรัชญา
  "สร้างคุณธรรม นำวิชาการ เพื่องานอาชีพที่ดี"
 • วิสัยทัศน์ (vision)
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก “พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 • เอกลักษณ์
  จิตอาสา หมายถึง  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • อัตลักษณ์
  “ทักษะเด่น เน้นบริการ”
 • slider-image
  สีประจำวิทยาลัยฯ
  เขียว - เหลือง

> สมัครเข้าเรียน <

คลิก

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย

            การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่แต่เฉพาะแต่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทั่วไป และความปลอดภัยของประเทศ แต่ที่สำคัญที่สุดในด้านของการผลิตคน ผลิตกำลังคนไปทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะอาชีวศึกษาเป็นเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ขึ้นมาทั้งสิ้นดังนั้นในโลกซึ่งเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นนโยบายการศึกษาและการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาจะต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากความสำคัญดังได้กล่าวมาแล้ว ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ได้มีความคิดที่จะพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างมีคุณ...

Read More

Event ข่าวกิจกรรม

แชมป์ “กทม.ฟุตซอลลีก” รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

แชมป์ “กทม.ฟุตซอลลีก” รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ตัวแทนเขตบางพลัด ผลการแข่งขัน ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ชนะเลิศ ได้แก่...
ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานศึกษาได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาแ...
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

การรับสมัคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ ประเภท ช่างอุตสาหกรรมส...
Top