• ปรัชญา
  "สร้างคุณธรรม นำวิชาการ เพื่องานอาชีพที่ดี"
 • วิสัยทัศน์ (vision)
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก “พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 • เอกลักษณ์
  จิตอาสา หมายถึง  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • อัตลักษณ์
  “ทักษะเด่น เน้นบริการ”
 • slider-image
  สีประจำวิทยาลัยฯ
  เขียว - เหลือง

> www.ram6.ac.th <

คลิก

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย

            การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่แต่เฉพาะแต่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทั่วไป และความปลอดภัยของประเทศ แต่ที่สำคัญที่สุดในด้านของการผลิตคน ผลิตกำลังคนไปทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะอาชีวศึกษาเป็นเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ขึ้นมาทั้งสิ้นดังนั้นในโลกซึ่งเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นนโยบายการศึกษาและการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาจะต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากความสำคัญดังได้กล่าวมาแล้ว ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ได้มีความคิดที่จะพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างมีคุณ...

Read More

Event ข่าวกิจกรรม

การรับ – ส่ง ผู้เข้าสอบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

การรับ – ส่ง ผู้เข้าสอบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ...
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)

เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เข้าสอบ โปรดศึกษา ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ตามลิง...
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำหรับผู้เข้าสอบโปรดศึกษารายละเอียด มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-...
Top