Home / Event / กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

– นักเรียนนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 – 3

เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

นักเรียนนักศึกษาใหม่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1

เปิดเรียนวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

Top