Home / Event / รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

การรับสมัคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ ประเภท ช่างอุตสาหกรรมสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นต้นไป ณ กองอำนวยการ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0 – 2423 – 0131

หลักฐานการสมัครเรียน
หลักฐานการสมัครเรียน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. มีดังนี้

1.  ใบ รบ. ( ฉบับจริง ) ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป ( หน้าตรง สวมเสื้อขาวคอเชิ้ต ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสี ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับถ่ายเอกสาร 4 ฉบับ

ค่าธรรมเนียมการเรียน
ระดับ ปวช. รัฐให้การอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเรียนฟรี จนจบหลักสูตร ปวช.
ระดับ ปวส. เก็บตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ( มีเงินกู้สำหรับนักศึกษา )

วันเรียนและวันหยุดเรียน
วิทยาลัยได้กำหนดวันเรียน และวันหยุดเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ไว้ดังนี้
เรียน สัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่ วันอังคาร – วันเสาร์

หยุด วันอาทิตย์, วันจันทร์

* หมายเหตุ วันจันทร์ นักศึกษา ไปเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน ( รด. )

สิทธิที่จะได้รับ
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ทุกคนที่อยู่ระหว่างการศึกษา จะได้รับสิทธิ ดังนี้
1. ขอรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
2. กู้เงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. ลดค่าโดยสารรถไฟครึ่งราคาเมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา
4. เรียนวิชาทหารรักษาดินแดน ( รด. ) ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน
5. เบิกค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ สำหรับบุตรข้าราชการ, องค์การ,รัฐวิสาหกิจ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล
6. รับการผ่อนผันการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร โดยยื่นเรื่องขอผ่อนผันตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
7. ส่งเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการหรือฝึกงานในวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า520 ชั่วโมง
8. มีสิทธิทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Top