Home / Event / ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานศึกษาได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีศักยภาพและมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีในระดับสากลรวม
ถึงความร่วมมือทางวิชาการในด้านพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งวิจัยร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

ซึ่งจากผลการดำเนินการ พบว่า
ความร่วมมือดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

Top