Home / ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย

            การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่แต่เฉพาะแต่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทั่วไป และความปลอดภัยของประเทศ แต่ที่สำคัญที่สุดในด้านของการผลิตคน ผลิตกำลังคนไปทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะอาชีวศึกษาเป็นเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ขึ้นมาทั้งสิ้นดังนั้นในโลกซึ่งเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นนโยบายการศึกษาและการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาจะต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จากความสำคัญดังได้กล่าวมาแล้ว ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ได้มีความคิดที่จะพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี และโรงเรียนเทคนิคพระรามหก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2526 และได้รับอนุญาต ในปี พ.ศ. 2527 ใบอนุญาตเลขที่ 325/2527 และใบอนุญาตเลขที่ 340/2527

          พ.ศ. 2552 ได้รับอนุญาตให้โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีและโรงเรียนเทคนิคพระรามหกรวมกิจการโรงเรียนเข้าด้วยกัน เป็นโรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี

          พ.ศ. 2554 โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยีได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

ปรัชญา :

         สร้างคุณธรรม นำวิชาการ เพื่องานอาชีพที่ดี

สัญลักษณ์ :

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  “พัฒนาคุณภาพนวัตกรรมอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอย่างต่อ เนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่  ๑     พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์และ

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่  ๒     พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่  ๓     พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 • เอกลักษณ์ (Uniqueness)

                       “จิตอาสา

 

จิตอาสา หมายถึง  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ  เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • อัตลักษณ์ (Identity)

                       “ทักษะเด่น    เน้นบริการ

ทักษะเด่น  หมายถึง  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และความชำนาญในการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ

         เน้นบริการ  หมายถึง  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาไปบริการให้กับผู้รับบริการเช่น ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้รับความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด

 • คุณธรรมอัตลักษณ์ (Moral identity)

 

วินัย”   “พอเพียง”  “จิตอาสา” 

 

วินัย  หมายถึง การยึดมั่นในระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสถานศึกษา สถาบัน องค์กร สังคม และประเทศ  โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้

 • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาและสังคม
 • ปฏิบัติตามกติกาและมารยาทของสังคม
 • ประพฤติตนตามหลักศีลธรรมอันดีงาม
 • ประพฤติตนตรงต่อเวลา

พอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางหรือดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จิตอาสา หมายถึง การมีจิตใจเป็นผู้ให้ มีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ เอื้ออาทรช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย สติปัญญาและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้

 • ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังแรงกายและสติปัญญา
 • อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
 • แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น
 • อาสาช่วยเหลืองานครูอาจารย์

 

 • กลยุทธ์ (Strategy Goal)

กลยุทธ์ที่  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี

กลยุทธ์ที่ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๗  สถานศึกษาจัดทรัพยากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๘  บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่๐  ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 11  ส่งเสริมให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save