Home / ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

สีประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

ต้นไทรทอง

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

        ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

        ชื่อภาษาอังกฤษ PHRARAMHOK TECHNOLOGICAL COLLEGE

        ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์

        แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

  โทรศัพท์  ๐-๒๔๒๓-๐๑๓๑, ๐-๒๔๒๓-๐๙๔๐  โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๑๒๒๘ 

        Website www. Ram6.ac.th, E-mail: ram6.school@gmail.com

        มีพื้นที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๒๑๖ ตารางวา 

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

ลักษณะของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ตั้งอยู่ที่ ๖๘๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์    แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ใกล้สถานีตำรวจดับเพลิงบางอ้อ บนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒๑๖ ตารางวา  บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนเมือง  มีชุมชนหลายชุมชน เช่น ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ชุมชนอิสลาม ชุมชนวัดอาวุธวิกสิตาราม ชุมชนวัดบางพลัด คอนโดมิเนียม หมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีสถานที่สำคัญอื่น ๆ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวิทยาลัยและเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญของวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ และยังมีสถานที่สำคัญอื่น ๆ ใกล้กับวิทยาลัย เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด วัดสร้อยทอง วัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดบางพลัด โรงพยาบาลยันฮี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีประชากรในพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพรับจ้างสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี วิทยาลัยได้เชิญผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ปกครอง เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการวิทยาลัยมากขึ้น มีความสัมพันธ์กับวิทยาลัยค่อนข้างดี วิทยาลัยได้จัดประชุมผู้ปกครอง              ๒ ครั้ง ใน ๑ ปีการศึกษา สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนน้อยมาก

วิทยาลัยส่งเสริมด้านการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นเพลเมืองไทยและพลโลก โดยปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตกแต่งเทียนเข้าพรรษาให้กับวัดอาวุธวิกสิตาราม จำนวน ๓๕ ต้น จัดแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา วัดฉัตรแก้วจงกลณี วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดไร่ขิง ส่งเสริมผู้เรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม และฝึกการเป็นผู้นำนักเรียน ส่งเสริมผู้เรียนเข้าสอบธรรมก้าวหน้าโดยได้รับรองคุณภาพการศึกษา จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำบุญวิทยาลัยประจำปี และร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปี 

เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ทัศนียภาพสวยงาม สะอาด ได้รับรางวัลต้นไม้ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร “ชนะเลิศ” จากโครงการประกวดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้เอื้อประโยชน์ให้บริษัท True Corporation ในการจัดทำสื่อโฆษณา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ช่อง THAI PBS ถ่ายทำรายการ “หลงกรุง” ตอน “ต้นไม้กรุงเทพมหานคร” ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๘.๕๒ น. เป็นสถานศึกษาที่จัดแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก สามารถเข้ามาศึกษาและนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

สถานศึกษาบริหารจัดการให้หน่วยงานจัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of  Understanding : MOU) ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีความพร้อมในการก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ และสนับสนุนให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง 

.๓ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาได้แก่

..๑ ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

         จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)

..๒ ด้านบุคลากรของสถานศึกษา

ครู                        หมายถึง         ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา

ครูพิเศษ                   หมายถึง         ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๙ เดือน

บุคลากรทางการศึกษา    หมายถึง         ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยี

การศึกษางานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไปบุคลากรสนับสนุน    หมายถึง         บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู และบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนครู จำแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

..๓ ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ              จัดการศึกษาหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายละเอียดดังนี้

..๔ ด้านอาคารสถานที่

อาคารเรียนรูปตัวแอล (L) พร้อมลิฟต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โรงฝึกงาน  จำนวน ๑ โรง ห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง ห้องแนะแนว จำนวน ๑ ห้อง ห้อง SOUND LAB จำนวน ๑ ห้อง สนามกีฬา จำนวน ๒ สนาม ห้องสมุด จำนวน ๑ ห้อง ห้องพยาบาล จำนวน ๑ ห้อง โรงอาหาร จำนวน ๑ โรง รวมทั้งห้องเรียน และห้องปฏิบัติงานครบทุกสาขาวิชา จำนวน ๔๖ ห้อง

อาคาร ๓ ชั้น เป็นอาคารสำนักงาน ประกอบด้วยห้องผู้รับใบอนุญาต ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุมผู้บริหาร และห้องธุรการประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้เพิ่มอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โดยอาคารดังกล่าวติดตั้งลิฟต์ จำนวน ๑ ตัว

Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save